Судска управа Прекршајног суда у Младеновцу


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Младеновцу чини:

• Председник суда, Драган Пешић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења.

За заменика председника суда одређене су судије Невенка Цесарац и Гордана Ивић, за Одељење суда у Сопоту, које замењују председника суда у случају спречености или одсутности.


Послове административно-техничког секретара суда обављаће записничар у звању референта који је распоређен на рад код председника суда.