Судијски помоћници Прекршајног суда у Младеновцу


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Судијски помоћник у Прекршајном суду у Младеновцу је:

1. Данијела Мијаиловић

Прекршајни суд у Младеновцу, телефон 011 8230-240