Рад судске праксе Прекршајног суда у Младеновцу


За судију судске праксе одређена је судија Марина Живановић.

Задатак судске праксе је да прати и проучава судску праксу кроз одлуке Прекршајног апелациног суда, а по жалбама на пресуде Прекршајног суда у Младеновцу, и с тим у вези и одлуке других судова које су од значаја за поступање Прекршајног суда у Младеновцу.